Iklan

REDAKSI
11 November, 2021, November 11, 2021 WIB
Last Updated 2021-11-11T01:08:56Z
Nasional

Bertemu PM Malaysia, Jokowi Dorong Penyelesaian MoU Perlindungan TKI

INDOKOMNEWSTV.COM P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲ W̲i̲d̲o̲d̲o̲ m̲e̲m̲b̲a̲h̲a̲s̲ s̲e̲j̲u̲m̲l̲a̲h̲ i̲s̲u̲ b̲i̲l̲a̲t̲e̲r̲a̲l̲ m̲a̲u̲p̲u̲n̲ k̲a̲w̲a̲s̲a̲n̲ s̲a̲a̲t̲ m̲e̲n̲e̲r̲i̲m̲a̲ l̲a̲w̲a̲t̲a̲n̲ P̲e̲r̲d̲a̲n̲a̲ M̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲ k̲e̲-1̲9̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲, D̲a̲t̲o̲’ S̲r̲i̲ I̲s̲m̲a̲i̲l̲ S̲a̲b̲r̲i̲ b̲i̲n̲ Y̲a̲a̲k̲o̲b̲ d̲i̲ I̲s̲t̲a̲n̲a̲ K̲e̲p̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲a̲n̲ B̲o̲g̲o̲r̲, J̲a̲w̲a̲ B̲a̲r̲a̲t̲, Pa̲d̲a̲ R̲a̲b̲u̲, 1̲0̲ N̲o̲v̲e̲m̲b̲e̲r̲ 2̲0̲2̲1̲. 

Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri /Kamsari/Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲, s̲e̲b̲a̲g̲a̲i̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲ t̲e̲t̲a̲n̲g̲g̲a̲ d̲e̲k̲a̲t̲ d̲a̲n̲ b̲a̲n̲g̲s̲a̲ s̲e̲r̲u̲m̲p̲u̲n̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ d̲a̲n̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ h̲a̲r̲u̲s̲ m̲e̲m̲p̲e̲r̲k̲u̲a̲t̲ k̲e̲r̲j̲a̲ s̲a̲m̲a̲ b̲e̲r̲d̲a̲s̲a̲r̲k̲a̲n̲ p̲r̲i̲n̲s̲i̲p̲ y̲a̲n̲g̲ s̲a̲l̲i̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲h̲o̲r̲m̲a̲t̲i̲ d̲a̲n̲ s̲a̲l̲i̲n̲g̲ m̲e̲n̲g̲u̲n̲t̲u̲n̲g̲k̲a̲n̲. 

“D̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲r̲t̲e̲m̲u̲a̲n̲ p̲e̲r̲t̲a̲m̲a̲ k̲a̲m̲i̲, k̲i̲t̲a̲ b̲e̲r̲b̲i̲c̲a̲r̲a̲ s̲a̲n̲g̲a̲t̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ d̲a̲n̲ b̲e̲r̲s̲a̲h̲a̲b̲a̲t̲,” u̲j̲a̲r̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲ W̲i̲d̲o̲d̲o̲ s̲a̲a̲t̲ m̲e̲m̲b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ p̲e̲r̲n̲y̲a̲t̲a̲a̲n̲ p̲e̲r̲s̲ b̲e̲r̲s̲a̲m̲a̲ P̲M̲ I̲s̲m̲a̲i̲l̲ S̲a̲b̲r̲i̲ d̲i̲ R̲u̲a̲n̲g̲ T̲e̲r̲a̲t̲a̲i̲, I̲s̲t̲a̲n̲a̲ K̲e̲p̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲a̲n̲ B̲o̲g̲o̲r̲.

S̲e̲j̲u̲m̲l̲a̲h̲ i̲s̲u̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲b̲a̲h̲a̲s̲ d̲a̲l̲a̲m̲ p̲e̲r̲t̲e̲m̲u̲a̲n̲ y̲a̲i̲t̲u̲ p̲e̲r̲t̲a̲m̲a̲ m̲e̲n̲g̲e̲n̲a̲i̲ p̲e̲n̲t̲i̲n̲g̲n̲y̲a̲ k̲e̲r̲j̲a̲ s̲a̲m̲a̲ p̲e̲r̲l̲i̲n̲d̲u̲n̲g̲a̲n̲ w̲a̲r̲g̲a̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲r̲a̲d̲a̲ d̲i̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲. 

D̲a̲l̲a̲m̲ k̲e̲t̲e̲r̲a̲n̲g̲a̲n̲ t̲a̲m̲b̲a̲h̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ B̲i̲r̲o̲ P̲e̲r̲s̲, M̲e̲d̲i̲a̲, d̲a̲n̲ I̲n̲f̲o̲r̲m̲a̲s̲i̲ S̲e̲k̲r̲e̲t̲a̲r̲i̲a̲t̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲, M̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲ L̲u̲a̲r̲ N̲e̲g̲e̲r̲i̲ R̲e̲t̲n̲o̲ M̲a̲r̲s̲u̲d̲i̲ m̲e̲n̲j̲e̲l̲a̲s̲k̲a̲n̲ b̲a̲h̲w̲a̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ s̲e̲l̲a̲l̲u̲ m̲e̲n̲j̲a̲d̲i̲k̲a̲n̲ i̲s̲u̲ p̲e̲l̲i̲n̲d̲u̲n̲g̲a̲n̲ W̲N̲I̲ s̲e̲b̲a̲g̲a̲i̲ p̲r̲i̲o̲r̲i̲t̲a̲s̲.

D̲a̲l̲a̲m̲ k̲a̲i̲t̲a̲n̲ i̲n̲i̲l̲a̲h̲, P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲w̲i̲ m̲e̲n̲d̲o̲r̲o̲n̲g̲ a̲g̲a̲r̲ N̲o̲t̲a̲ K̲e̲s̲e̲p̲a̲h̲a̲m̲a̲n̲ a̲t̲a̲u̲ M̲e̲m̲o̲r̲a̲n̲d̲u̲m̲ o̲f̲ U̲n̲d̲e̲r̲s̲t̲a̲n̲d̲i̲n̲g̲ (M̲o̲U̲) p̲e̲r̲l̲i̲n̲d̲u̲n̲g̲a̲n̲ t̲e̲n̲a̲g̲a̲ k̲e̲r̲j̲a̲ d̲o̲m̲e̲s̲t̲i̲k̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ d̲a̲p̲a̲t̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ d̲i̲s̲e̲l̲e̲s̲a̲i̲k̲a̲n̲.

“K̲e̲m̲u̲d̲i̲a̲n̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲n̲g̲e̲n̲a̲i̲ i̲z̲i̲n̲ c̲o̲m̲m̲u̲n̲i̲t̲y̲ l̲e̲a̲r̲n̲i̲n̲g̲ c̲e̲n̲t̲e̲r̲ d̲i̲ S̲e̲m̲e̲n̲a̲n̲j̲u̲n̲g̲ (M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲) j̲u̲g̲a̲ b̲i̲s̲a̲ d̲i̲b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ i̲z̲i̲n̲n̲y̲a̲ s̲e̲s̲u̲a̲i̲ p̲r̲i̲n̲s̲i̲p̲ h̲a̲k̲ p̲e̲n̲d̲i̲d̲i̲k̲a̲n̲ b̲a̲g̲i̲ s̲e̲m̲u̲a̲n̲y̲a̲,” l̲a̲n̲j̲u̲t̲n̲y̲a̲.

K̲e̲d̲u̲a̲, P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲w̲i̲ i̲n̲g̲i̲n̲ a̲g̲a̲r̲ k̲e̲d̲u̲a̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ m̲e̲n̲y̲e̲l̲e̲s̲a̲i̲k̲a̲n̲ n̲e̲g̲o̲s̲i̲a̲s̲i̲ b̲a̲t̲a̲s̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲, b̲a̲i̲k̲ b̲a̲t̲a̲s̲ d̲a̲r̲a̲t̲ m̲a̲u̲p̲u̲n̲ b̲a̲t̲a̲s̲ l̲a̲u̲t̲. M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲, n̲e̲g̲o̲s̲i̲a̲s̲i̲ t̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ h̲a̲l̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲ s̲u̲d̲a̲h̲ c̲u̲k̲u̲p̲ l̲a̲m̲a̲ b̲e̲r̲l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲.

“K̲i̲t̲a̲ b̲e̲r̲h̲a̲r̲a̲p̲ d̲a̲l̲a̲m̲ w̲a̲k̲t̲u̲ y̲a̲n̲g̲ s̲e̲s̲i̲n̲g̲k̲a̲t̲-s̲i̲n̲g̲k̲a̲t̲n̲y̲a̲ m̲a̲s̲a̲l̲a̲h̲ i̲n̲i̲ b̲i̲s̲a̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ d̲i̲s̲e̲l̲e̲s̲a̲i̲k̲a̲n̲,” i̲m̲b̲u̲h̲n̲y̲a̲.K̲e̲t̲i̲g̲a̲, k̲e̲d̲u̲a̲ p̲e̲m̲i̲m̲p̲i̲n̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲m̲b̲a̲h̲a̲s̲ h̲a̲l̲ t̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ p̲e̲m̲u̲l̲i̲h̲a̲n̲ e̲k̲o̲n̲o̲m̲i̲ p̲a̲s̲c̲a̲p̲a̲n̲d̲e̲m̲i̲.

P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲w̲i̲ m̲e̲n̲y̲a̲m̲b̲u̲t̲ b̲a̲i̲k̲ k̲e̲n̲a̲i̲k̲a̲n̲ a̲n̲g̲k̲a̲ p̲e̲r̲d̲a̲g̲a̲n̲g̲a̲n̲ s̲e̲b̲a̲n̲y̲a̲k̲ 4̲9̲ p̲e̲r̲s̲e̲n̲ p̲a̲d̲a̲ J̲a̲n̲u̲a̲r̲i̲-A̲g̲u̲s̲t̲u̲s̲ 2̲0̲2̲1̲, d̲i̲b̲a̲n̲d̲i̲n̲g̲k̲a̲n̲ p̲e̲r̲i̲o̲d̲e̲ y̲a̲n̲g̲ s̲a̲m̲a̲ t̲a̲h̲u̲n̲ l̲a̲l̲u̲.

“G̲u̲n̲a̲ m̲e̲n̲d̲u̲k̲u̲n̲g̲ u̲p̲a̲y̲a̲ p̲e̲m̲u̲l̲i̲h̲a̲n̲ e̲k̲o̲n̲o̲m̲i̲, t̲a̲d̲i̲ k̲i̲t̲a̲ j̲u̲g̲a̲ s̲u̲d̲a̲h̲ s̲e̲p̲a̲k̲a̲t̲ u̲n̲t̲u̲k̲ d̲i̲b̲u̲a̲t̲ T̲r̲a̲v̲e̲l̲ C̲o̲r̲r̲i̲d̲o̲r̲ A̲r̲r̲a̲n̲g̲e̲m̲e̲n̲t̲ (T̲C̲A̲) y̲a̲n̲g̲ s̲e̲c̲a̲r̲a̲ b̲e̲r̲t̲a̲h̲a̲p̲ n̲a̲n̲t̲i̲ a̲k̲a̲n̲ k̲i̲t̲a̲ m̲e̲m̲b̲u̲k̲a̲n̲y̲a̲ s̲a̲t̲u̲ p̲e̲r̲ s̲a̲t̲u̲,” j̲e̲l̲a̲s̲n̲y̲a̲.

M̲e̲n̲l̲u̲ R̲e̲t̲n̲o̲ m̲e̲n̲a̲m̲b̲a̲h̲k̲a̲n̲ b̲a̲h̲w̲a̲ t̲i̲m̲ n̲e̲g̲o̲s̲i̲a̲s̲i̲ T̲C̲A̲ a̲k̲a̲n̲ s̲e̲g̲e̲r̲a̲ m̲e̲l̲a̲k̲u̲k̲a̲n̲ p̲e̲r̲u̲n̲d̲i̲n̲g̲a̲n̲. M̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ r̲e̲n̲c̲a̲n̲a̲, p̲a̲d̲a̲ t̲a̲h̲a̲p̲ p̲e̲r̲t̲a̲m̲a̲, T̲C̲A̲ y̲a̲n̲g̲ a̲k̲a̲n̲ d̲i̲b̲a̲h̲a̲s̲ a̲k̲a̲n̲ m̲e̲n̲c̲a̲k̲u̲p̲ p̲e̲l̲a̲k̲u̲ p̲e̲r̲j̲a̲l̲a̲n̲a̲n̲ d̲i̲p̲l̲o̲m̲a̲t̲i̲k̲, d̲i̲n̲a̲s̲, d̲a̲n̲ b̲i̲s̲n̲i̲s̲ e̲s̲e̲n̲s̲i̲a̲l̲. 

P̲e̲r̲u̲n̲d̲i̲n̲g̲a̲n̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲n̲u̲r̲u̲t̲ r̲e̲n̲c̲a̲n̲a̲ a̲k̲a̲n̲ m̲e̲m̲a̲s̲u̲k̲k̲a̲n̲ i̲s̲u̲ s̲a̲l̲i̲n̲g̲ p̲e̲n̲g̲a̲k̲u̲a̲n̲ s̲e̲r̲t̲i̲f̲i̲k̲a̲t̲ v̲a̲k̲s̲i̲n̲ d̲a̲n̲ i̲n̲t̲e̲r̲-o̲p̲e̲r̲a̲b̲i̲l̲i̲t̲a̲s̲ a̲p̲l̲i̲k̲a̲s̲i̲ p̲e̲l̲i̲n̲d̲u̲n̲g̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ d̲i̲g̲u̲n̲a̲k̲a̲n̲ m̲a̲s̲i̲n̲g̲-m̲a̲s̲i̲n̲g̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲.

S̲e̲l̲a̲i̲n̲ i̲s̲u̲-i̲s̲u̲ b̲i̲l̲a̲t̲e̲r̲a̲l̲, P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ J̲o̲k̲o̲ W̲i̲d̲o̲d̲o̲ d̲a̲n̲ P̲M̲ I̲s̲m̲a̲i̲l̲ S̲a̲b̲r̲i̲ j̲u̲g̲a̲ m̲e̲m̲b̲a̲h̲a̲s̲ s̲e̲j̲u̲m̲l̲a̲h̲ i̲s̲u̲ k̲a̲w̲a̲s̲a̲n̲, a̲n̲t̲a̲r̲a̲ l̲a̲i̲n̲ s̲o̲a̲l̲ s̲i̲t̲u̲a̲s̲i̲ d̲i̲ M̲y̲a̲n̲m̲a̲r̲ d̲a̲n̲ L̲a̲u̲t̲ C̲h̲i̲n̲a̲ S̲e̲l̲a̲t̲a̲n̲.

S̲e̲m̲e̲n̲t̲a̲r̲a̲ i̲t̲u̲, P̲M̲ I̲s̲m̲a̲i̲l̲ S̲a̲b̲r̲i̲ d̲a̲l̲a̲m̲ k̲e̲t̲e̲r̲a̲n̲g̲a̲n̲n̲y̲a̲ m̲e̲n̲g̲a̲t̲a̲k̲a̲n̲ b̲a̲h̲w̲a̲ p̲i̲h̲a̲k̲n̲y̲a̲ m̲e̲n̲j̲a̲m̲i̲n̲ k̲e̲s̲e̲j̲a̲h̲t̲e̲r̲a̲a̲n̲ t̲e̲n̲a̲g̲a̲ k̲e̲r̲j̲a̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲ (T̲K̲I̲) d̲i̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ a̲k̲a̲n̲ d̲i̲j̲a̲g̲a̲ s̲e̲b̲a̲i̲k̲ m̲u̲n̲g̲k̲i̲n̲. 

P̲i̲h̲a̲k̲n̲y̲a̲ m̲e̲l̲a̲l̲u̲i̲ K̲e̲m̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲a̲n̲ S̲u̲m̲b̲e̲r̲ M̲a̲n̲u̲s̲i̲a̲ (s̲e̲p̲e̲r̲t̲i̲ K̲e̲m̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲a̲n̲ T̲e̲n̲a̲g̲a̲ K̲e̲r̲j̲a̲ d̲i̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲) j̲u̲g̲a̲ m̲e̲m̲b̲u̲k̲a̲ l̲a̲y̲a̲n̲a̲n̲ a̲d̲u̲a̲n̲ s̲e̲c̲a̲r̲a̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ d̲a̲r̲i̲ p̲a̲r̲a̲ T̲K̲I̲ y̲a̲n̲g̲ t̲i̲d̲a̲k̲ p̲u̲a̲s̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ m̲a̲j̲i̲k̲a̲n̲ m̲e̲r̲e̲k̲a̲, s̲e̲p̲e̲r̲t̲i̲ m̲a̲s̲a̲l̲a̲h̲ k̲e̲t̲e̲r̲l̲a̲m̲b̲a̲t̲a̲n̲ g̲a̲j̲i̲.

“M̲e̲r̲e̲k̲a̲ d̲a̲p̲a̲t̲ t̲e̲r̲u̲s̲ m̲e̲n̲g̲a̲j̲u̲k̲a̲n̲ p̲e̲n̲g̲a̲d̲u̲a̲n̲ l̲a̲n̲g̲s̲u̲n̲g̲ k̲e̲ K̲e̲m̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲a̲n̲ S̲u̲m̲b̲e̲r̲ M̲a̲n̲u̲s̲i̲a̲. H̲a̲l̲ i̲n̲i̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲m̲b̲e̲r̲i̲k̲a̲n̲ p̲e̲r̲l̲i̲n̲d̲u̲n̲g̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ k̲a̲r̲y̲a̲w̲a̲n̲ y̲a̲n̲g̲ m̲u̲n̲g̲k̲i̲n̲ d̲i̲s̲a̲l̲a̲h̲g̲u̲n̲a̲k̲a̲n̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ m̲a̲s̲a̲l̲a̲h̲ g̲a̲j̲i̲ d̲a̲n̲ h̲a̲l̲-h̲a̲l̲ l̲a̲i̲n̲ y̲a̲n̲g̲ b̲e̲l̲u̲m̲ b̲i̲s̲a̲ m̲e̲r̲e̲k̲a̲ k̲e̲l̲u̲h̲k̲a̲n̲ k̲e̲p̲a̲d̲a̲ s̲i̲a̲p̲a̲ p̲u̲n̲,” u̲j̲a̲r̲ P̲M̲ I̲s̲m̲a̲i̲l̲ S̲a̲b̲r̲i̲.

T̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ p̲e̲n̲e̲r̲a̲p̲a̲n̲ k̲o̲r̲i̲d̲o̲r̲ p̲e̲r̲j̲a̲l̲a̲n̲a̲n̲ a̲n̲t̲a̲r̲a̲ k̲e̲d̲u̲a̲ n̲e̲g̲a̲r̲a̲ m̲e̲l̲a̲l̲u̲i̲ T̲r̲a̲v̲e̲l̲ C̲o̲r̲r̲i̲d̲o̲r̲ A̲r̲r̲a̲n̲g̲e̲m̲e̲n̲t̲ (T̲C̲A̲), P̲M̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ t̲e̲l̲a̲h̲ b̲e̲r̲s̲e̲p̲a̲k̲a̲t̲ d̲e̲n̲g̲a̲n̲ P̲r̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲m̲i̲n̲t̲a̲ m̲e̲n̲t̲e̲r̲i̲ t̲e̲r̲k̲a̲i̲t̲ m̲e̲l̲i̲h̲a̲t̲ l̲e̲b̲i̲h̲ d̲e̲t̲a̲i̲l̲ m̲e̲n̲g̲e̲n̲a̲i̲ h̲a̲l̲ t̲e̲r̲s̲e̲b̲u̲t̲.“

I̲n̲s̲y̲a̲a̲l̲l̲a̲h̲ j̲i̲k̲a̲ d̲i̲p̲e̲r̲c̲e̲p̲a̲t̲ u̲n̲t̲u̲k̲ d̲e̲t̲a̲i̲l̲n̲y̲a̲, s̲e̲b̲e̲l̲u̲m̲n̲y̲a̲ k̲i̲t̲a̲ s̲u̲d̲a̲h̲ s̲e̲p̲a̲k̲a̲t̲ a̲k̲a̲n̲ m̲e̲m̲b̲u̲a̲t̲ p̲e̲r̲n̲y̲a̲t̲a̲a̲n̲ b̲e̲r̲s̲a̲m̲a̲ u̲n̲t̲u̲k̲ m̲e̲n̲g̲u̲m̲u̲m̲k̲a̲n̲ p̲e̲m̲b̲u̲k̲a̲a̲n̲ p̲e̲r̲b̲a̲t̲a̲s̲a̲n̲ a̲n̲t̲a̲r̲a̲ M̲a̲l̲a̲y̲s̲i̲a̲ d̲a̲n̲ I̲n̲d̲o̲n̲e̲s̲i̲a̲, t̲a̲m̲b̲a̲h̲n̲y̲a̲.*(BPMI Setpres)

Sumber : presidenri